Privacybeleid

Ingangsdatum: September 20, 2018

Sjaloom Connect beheert de Sjaloom Connect App (hierna genoemd "dienst").

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u de dienst gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit privacybeleid dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Definities

 • Dienst
  Onder dienst verstaan wij de Sjaloom Connect App beheerd door Sjaloom Connect.

 • Gebruiksgegevens
  Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de dienst.

 • Gegevensbeheerder
  Onder gegevensbeheerder verstaan wij de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.
  In het kader van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens.

 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners)
  Onder gegevensverwerkers (of dienstverleners) verstaan wij elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in naam van de gegevensverwerker.
  Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende dienstverleners om uw gegevens efficiënter te kunnen verwerken.

 • Betrokkene (of gebruiker)
  De betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze dienst en die het onderwerp is van persoonsgegevens.

Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

Wanneer u onze dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met u of om u te identificeren ("persoonsgegevens"). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen wanneer u toegang krijgt tot de dienst met of via een mobiele apparaat ("gebruiksgegevens").

Wanneer u toegang krijgt tot de dienst met een mobiel apparaat kunnen deze Gebruiksgegevens informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem en andere diagnostische gegevens.

Gebruik van gegevens

Sjaloom Connect gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • om onze dienst te leveren en te onderhouden;
 • om wijzigingen in onze dienst aan u te melden;
 • om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze dienst;
 • om onze klanten ondersteuning te verlenen;
 • om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze dienst te verbeteren;
 • om toezicht te houden op het gebruik van onze dienst;
 • om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis van, Sjaloom Connect voor de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid af van de persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.

Sjaloom Connect kan uw persoonsgegevens gebruiken omdat:

 • wij een contract moeten afsluiten met u;
 • u ons de toestemming hebt gegeven;
 • de verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door uw rechten;
 • in naleving van de wet.

Bewaren van gegevens

Sjaloom Connect bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. als we uw gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleid toe te passen.

Sjaloom Connect bewaart uw gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden gewoonlijk voor een kortere periode bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de werking van onze dienst te verbeteren, of indien wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en bewaard op – computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Let erop dat, als u zich buiten Nederland bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief persoonsgegevens, overdragen naar Nederland en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Sjaloom Connect zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Sjaloom Connect kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om de rechten en eigendom van Sjaloom Connect te beschermen en te verdedigen;
 • om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de dienst;
 • om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen;
 • als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid.

Veiligheid van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Sjaloom Connect streeft er naar redelijke maatregelen te nemen om u de mogelijkheid te bieden het gebruik van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bezitten en als u wenst te worden verwijderd uit onze systemen kunt u contact opnemen met ons.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij van u bezitten. Waar mogelijk hebt u toegang tot uw persoonsgegevens en kunt u ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in uw accountinstellingen aanvragen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kunt u contact opnemen met ons om u te helpen.

 • Het recht op correctie. U hebt het recht uw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.

 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Het recht op beperking. U hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

 • Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van u bezitten in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

 • Het recht uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht uw toestemming op elk moment in te trekken waar Sjaloom Connect uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming.

Denk eraan dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke aanvragen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Autoriteit Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze dienst ("dienstverleners") te vereenvoudigen, om de dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen beroep doen op externe dienstverleners om het gebruik van onze dienst te volgen en te analyseren.

Firebase
Firebase is een analytics dienst van Google Inc.

U kunt zich afmelden van bepaalde Firebase functies in de instellingen van uw mobiele apparaat, zoals de reclame-instellingen van uw apparaat of door de instructies te volgen van Google in hun privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Wij raden u ook aan het Google beleid te controleren om uw gegevens te beschermen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Voor meer informatie over het type informatie dat Firebase verzamelt, verwijzen wij u naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Links naar andere sites

Onze dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het privacybeleid te verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 13 ("Kinderen"). Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 13 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid te publiceren op deze pagina.

Wij zullen u op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze dienst voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de aanvangsdatum bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit privacybeleid.

Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met ons:

Pinkstergemeente Sjaloom hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en vindt het belangrijk dat er zorgvuldig en rechtmatig met je persoonsgegevens wordt omgegaan. In onderstaande privacyverklaring leggen hoe we omgaan met de door ons verzamelde persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Pinkstergemeente Sjaloom
Deimoslaan 19
1702 CK Heerhugowaard
072-57 41 320
www.sjaloomheerhugowaard.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gegevens die worden opgeslagen

 • Contactgegevens ledenadministratie
  Dit zijn de persoonsgegevens die leden van Sjaloom zelf hebben versterkt aan de ledenadministratie.
 • Contactgegevens uit formulieren op de website
  Deze gegevens hebben bezoekers afgestaan bij het invullen van een webformulier om contact op te nemen met Sjaloom of om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.
 • Aanmeldingen op de nieuwsbrief
  Wij versturen regelmatig e-mails met nieuws over Sjaloom aan leden en andere geïnteresseerden die zich daarvoor hebben aangemeld. Om de e-mails te versturen gebruiken wij de e-maildienst MailChimp. Je e-mailadres en je naam worden in dit systeem opgeslagen. Met deze organisatie hebben wij een verwerkingsovereenkomst. Je kunt je afmelden van de nieuwsbrief door middel van de link die onderaan iedere nieuwsbrief is geplaatst.

Bovenstaande gegevens zullen wij nooit doorgeven aan derden zonder jouw toestemming.

Sjaloom Connect app

Om leden en belangstellenden op de hoogte te houden van nieuws en mededelingen via hun smartphone maken we gebruik van de Sjaloom Connect app. Voor het gebruik van de app is een aparte privacyverklaring opgesteld. Lees de privacyverklaring van Sjaloom Connect.

Cookies

Als je onze website bezoekt zullen de activiteiten hierop worden bijgehouden door middel van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt en maakt dus geen inbreuk op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waarom worden deze gegevens opgeslagen en wat doen we met jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

 • afhandelen van machtiging tot betaling;
 • om je op de hoogte te brengen van activiteiten en nieuws van Sjaloom;
 • contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het vermelden van bijzondere situaties, zoals ziekte, een sterfgeval of een jubileum;
 • het uitvoeren van de missie, taken en bedieningen van de gemeente.

Beveiliging van informatie

Pinkstergemeente Sjaloom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via telefoon of e-mail.

Bewaartermijnen

Sjaloom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers.
Eerdere toestemming die je hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken kun je altijd intrekken op het door jou gewenste moment. Wij vragen je om dit schriftelijk of per e-mail te doen.

Om de themapreken en bijbelstudies eenvoudig op je telefoon of tablet te beluisteren, is het aan te raden om de gratis SounCloud app te downloaden voor IOS of Android. Installeer de app en zoek naar 'Sjaloom Heerhugowaard'

Conferentie 'God opent oude bronnen'

De feesten van de Heer

Gebed

Thema seksualiteit

De gemeente als herberg

Bijbelstudies Romeinenbrief

Themamaand Vrij...gevig

Download onze kerk-app en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de activiteiten van pinkstergemeente Sjaloom in Heerhugowaard. 
 
Sjaloom Connect bevat onder andere een agenda, een actueel overzicht met mededelingen en de optie om pushberichten te ontvangen. Ook kun je de livestream van de diensten bekijken en preken van de afgelopen zondagen terugluisteren. Om van alle functies gebruik te kunnen maken, moet je eerst een gratis account aanmaken via de app.
 
schermafbeeldingen Sjaloom Connect app
 
Functies:
 • Agenda
 • Mededelingen
 • Pushberichten ontvangen
 • Livestream van de dienst
 • Preken beluisteren (integratie met SoundCloud)
 • Snelkoppelingen naar de website en Facebookpagina van Sjaloom
Sjaloom Connect is te downloaden voor:
 
iOS Android
google play android
 
Om te kunnen registreren, heb je een code nodig. Vraag deze hieronder aan:
 

 

De privacyverklaring voor Sjaloom Connect is hier te lezen.

De preken van de samenkomsten op zondagmorgen, maar ook seminars en bijbelstudies worden opgenomen zodat ze later terug te beluisteren zijn. Klik op een van de onderstaande preken om te beluisteren. Klik op het pijltje aan de rechterkant om de preek te downloaden. Op de pagina Themapreken en bijbelstudies zijn opnames van series preken en studies te vinden. Ga naar het Audio-archief voor preken en seminars uit begin 2014 en eerder.

Om de preken eenvoudig op je telefoon of tablet te beluisteren, is het aan te raden om de gratis SoundCloud app te downloaden voor IOS of Android. Installeer de app en zoek naar 'Sjaloom Heerhugowaard'

 

Meer artikelen...