Pinkstergemeente Sjaloom is een christelijke gemeenschap voor Heerhugowaard en omgeving. Elke zondag beleven we in onze kerkdiensten de vreugde van ons geloof en doordeweeks ontmoeten we elkaar in kleine groepen.

Wat geloven wij?

Wij geloven in de grote liefde van God. Die liefde heeft Hij laten zien door Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus stierf aan het kruis voor de zonden van de mensen en Hij stond vervolgens op uit de dood. Een historische werkelijkheid en een hedendaagse ervaring! Alle aspecten van ons geloof baseren we op de Bijbel, Gods Woord.

samenkomst2

visie-watervalMissie

Het doel van pinkstergemeente Sjaloom is het Koninkrijk van God te doen groeien door de grote opdracht van Jezus in Matteüs 28:18-20 uit te voeren in Heerhugowaard en de omliggende plaatsen tot aan de uitersten van de aarde. De grote opdracht betekent het Evangelie verkondigen zoals Jezus dat deed: 'Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u'. In woord en in werken van kracht en barmhartigheid. Het houdt ook in dat we discipelen maken zoals Jezus dat deed: door voorbeeld, onderwijs en relatie. Het middel daartoe is gemeentebouw in Heerhugowaard en gemeentestichting op andere plaatsen.

'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' Matteüs 28, 18-20 (NBV)

 

Visie

De visie is samen te vatten in drie (engelstalige) woorden: Presence, Present en Represent.

Presence
De gemeente is de woonplaats van God.
Bouwen aan een cultuur van de tegenwoordigheid van God in de samenkomsten: Gods liefde brengt aanbidding, Gods kracht verandert levens.

Present
Elkaar van harte dienen.
Bouwen aan een cultuur van dienstbaarheid aan de gemeente en de samenleving. Ieder lid is betrokken.

Represent
Gods liefde en kracht laten zien.
Bouwen aan een cultuur van het vertegenwoordigen van de Koning en Zijn Koninkrijk in de samenleving. Jezus vertegenwoordigen overal en altijd.

 

Onze kernwaarden

Voor alle generaties en culturen
Open voor de Geest
Bijbelgetrouw
Warm nest

Het bestuur van Sjaloom bestaat uit een oudstenteam en een diakenteam onder leiding van voorganger Machiel Jonker. De oudsten worden bijgestaan door teamleiders voor de verschillende afdelingen van de gemeente.

 

Machiel en Yvonne Jonker    Theo en Annet Witte

Machiel & Yvonne Jonker
Voorgangersechtpaar

 

  Theo en Annet Witte
Oudsten
Robert en Louise van Veen   Ravi en Nalani Pevendram

Robert & Louise van Veen
Oudsten

 

  Ravi & Nalani Pevendram
Oudsten
Pascal en Esther Jonker   Jack en Josie Barkey

Pascal en Esther Jonker
Oudsten

 

  Jack Barkey
Diaken
Robbert Jan van Capelleveen   David en Lisette Amesz

Robbert-Jan van Capelleveen
Jeugdwerk en The Gate

 

  David en Lisette Amesz
Kinderkerk
    Rijnie Purmer

Fred Purmer
Muziekteam

 

  Rijnie Purmer
Gebed
Gerdine Purmer   Eduard en Renate Hoogeland

Gerdine Purmer
Profetie

 

  Eduard en Renate Hoogeland
Missionaire activiteiten
 Janneke van der Werf    

Janneke van der Werf
Pastoraat

    

De organisatie van Sjaloom bestaat uit een aantal teams verdeeld over een aantal clusters. De oudsten zijn eindverantwoordelijk voor de verschillende clusters en worden bijgestaan door een aantal teamleiders.

Lofprijs & Aanbidding

Eindverantwoording: Pascal en Esther Jonker
Teamleiding: Fred Purmer

De tegenwoordigheid van God, 'Presence' is essentieel in onze samenkomsten. Het hart van de bediening van dit cluster is om met muziek en zang de gemeente voor te gaan in lofprijzing en aanbidding. Deze bediening helpt de gemeente om in de tegenwoordigheid van God te komen. 'U bent Heilig, U troont op de lofzangen van Israël.' (Psalm 22:4)

Gebed

Eindverantwoording: Ravi en Nalani Pevendram
Teamleiding: Rijnie Purmer

Waarom bidden? De bijbel zegt 'Als mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze weg, dan zal Ik uit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land herstellen!' (2 Kronieken 7:14) Gebed is de meest levensveranderende kracht in kerk en maatschappij.

Profetie

Eindverantwoording: Machiel Jonker
Teamleiding: Gerdine Purmer

Kinderkerk

Eindverantwoording: Esther Jonker
Teamleiding: David en Lisette Amesz

Het kinderwerk in Sjaloom is een plek waar kinderen 'fun' hebben; God ervaren, leren kennen en vertrouwen; kinderen Bijbelse waarheden ontdekken en zich eigen maken; waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het is een plek waar vriendschappen ontstaan en teamleden passie voor en plezier met de kinderen hebben.

Jeugdwerk en The Gate

Eindverantwoording: Machiel Jonker
Teamleiding: Robbert-Jan van Capelleveen

Binnen het jeugdwerk van Sjaloom maken wij gebruik van al onze mogelijkheden om de liefde van God voor deze generatie te laten zien, om hen te bereiken met het evangelie en hen te discipelen in een christelijke levenswandel.

Instroom

Eindverantwoording: Machiel Jonker

Onze taak is om gasten thuis te doen voelen in Sjaloom. Dit doen wij onder andere door: elkaar leren kennen, introductieavonden en basiscursussen om kennis te maken met het christelijke geloof en met Sjaloom, en encounterweekenden waar de focus ligt op een ontmoeting met God.

Missionaire activiteiten

Eindverantwoording: Machiel Jonker
Teamleiding: Eduard en Renate Hoogeland

Huisgroepen

Eindverantwoording: Machiel Jonker

De huisgroepen zijn gemeentes in het klein. Het is een fijne plaats waar gebed en de bijbel centraal staan. Daarnaast is het een plaats van aandacht en omzien naar elkaar. De huisgroepen zijn divers samengesteld en komen op verschillende dagen en tijden bijeen.

Zorg

Eindverantwoording: Machiel Jonker
Teamleiding: Janneke van der Werf

Er voor elkaar zijn op momenten dat het nodig is en hulp bieden. Dat is een belangrijk onderdeel van kerk-zijn en wordt praktisch gemaakt door middel van pastoraat, Alpha Marriage Course, ouderenzorg, diaconaal werk door Stichting Sjaloom Langszij en de voedselbank.

bouw SjaloomVoor het allereerste begin van pinkstergemeente Sjaloom moeten we terug naar 1969. In september van dat jaar start pinkstergemeente Alkmaar een huiskring bij de familie Zoutman in de Mesdagstraat in Heerhugowaard. In 1971 wordt er in samenwerking met pinkstergemeente Alkmaar een paascampagne gehouden, waarna onder leiding van Ger Mik officieel de pinkstergemeente Heerhugowaard wordt geboren. De gemeente telt op dat moment 8 leden.

Vanaf augustus 1971 worden er zondagavonddiensten in het ‘Hescohuis’ gehouden en begint de gemeente langzaam te groeien. Na een jaar gebruik gemaakt te hebben van het gebouw van de school ‘De Grote Beer’, verhuist de gemeente in 1973 naar het voormalige ‘Medisch Centrum’ aan de Hortensialaan. Tot en met 1977 heeft de pinkstergemeente hier haar diensten gehouden, eerst nog op zondagavond, maar later op zondagmorgen. Na 1977 krijgt het Medisch Centrum een andere bestemming, waardoor de gemeente een andere locatie moet gaan zoeken.

Een eigen gebouw

Na diverse andere onderkomens gehad te hebben, waaronder cultureel centrum De Schakel, besluit de gemeente (inmiddels bestaande uit ongeveer 30 gezinnen) zelf een gebouw te gaan bouwen. Onder leiding van Mart Dekker bij wie veel mannen speciaal een metselcursus hadden gevolgd, wordt de bouw van Sjaloom binnen een jaar voltooid en op 12 april 1982 is de officiële opening.

In de jaren die volgen, groeit de gemeente gestaag. Vooral het aantal kinderen en jeugd neemt snel toe. Door de groei van de gemeente is een uitbreiding van het gebouw noodzakelijk en deze komt er dan ook in 1990.

1993 is het jaar dat Ger Mik afscheid neemt als voorganger van Sjaloom. Machiel Jonker die sinds 1991 als hulpvoorganger al actief is binnen de gemeente, volgt hem op.

Inmiddels hebben we als gemeente op 2 oktober 2011 het veertigjarig bestaan van de gemeente gevierd.

 

Bekijk de foto's van de bouw van Sjaloom (1981-1982).